2048

0
0

اعداد مشابه را جمع کنید تا به عدد 2048 برسید!

شروع دوباره

نحوه بازی: از کلیدهای جهت دار کیبورد برای جابه کردن اعداد استفاده کنید. زمانیکه دو عدد مشابه را به هم برخورد دهید با هم جمع می شوند و یکی می شوند


Powered By: DOOZ.ir
Email : info@dooz.ir
Tel : +98 21 66713751